فرایند پذیرش مقالات

چنانچه تمام نکات مربوط به فرمت مقاله‌­نویسی و اصول نشریه رعایت شده باشد، مقاله پس از تایید دفتر نشریه طبق فرآیند ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

  • طرح در جلسه شورای سردبیری: اگر شورا مقاله را از نظر ارتباط موضوعی با زمینه های فعالیت نشریه، اهمیت، روزآمدی و ابعاد نوآورانه مورد تایید قرار دهد، برای حداقل سه داور (بدون ذکر نام نویسنده)‌ ارسال شده و به نویسنده مسئول اطلاع‌رسانی خواهد شد.
  • پس از دریافت پاسخ داوران، هیأت تحریریه نسبت به پذیرش، ارجاع به نویسندگان جهت اعمال اصلاحات مد نظر داوران و یا عدم پذیرش مقاله تصمیم‌گیری خواهد کرد. لازم به ذکر است هیأت تحریریه در خصوص پذیرش، رد، برگرداندن جهت انجام اصلاحات و نیز ویرایش ادبی مقاله آزاد است.
  • نشریه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت مقاله، نظر خود را در مورد پذیرش، نیاز به انجام اصلاحات و یا عدم پذیرش به نویسنده مسئول اعلام می‌کند.
  • در صورت نیاز به اصلاح، نویسنده مسئول موظف است تغییرات مد نظر داوران را در مقاله اعمال و پاسخ پرسش های آنان را به طور مستدل ارائه نماید. مقاله اصلاح شده، حسب ضرورت مجددا داوری شده و یا مستقیما توسط سردبیر یا هیأت تحریریه در مورد پذیرش یا رد آن تصمیم گیری خواهد شد.
  • به محض تأیید نهایی مقاله و یا عدم پذیرش آن، گواهی مربوطه برای نویسندگان ارسال می­‌گردد.