اطلاعات آماری نشریه

آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 0
تعداد پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش 0

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان عدم پذیرش روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش - %