اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود نجف نجفی

علوم و صنایع غذایی دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

m.najafnajafiareeo.ac.ir
051-38717071-5
0000-0002-0188-6910

سردبیر

دکتر رسول کدخدایی

علوم و صنایع غذایی استاد، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

research.rifst.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=50000017
r.kadkhodaeerifst.ac.ir
051-35425389
0000-0002-0335-9591

مدیر داخلی

دکتر نسیم رئوفی

علوم و صنایع غذایی پژوهشگر، گروه بیوتکنولوژی مواد غذایی، دانشگاه ججیانگ گونگشانگ چین

nsm_rfzjgsu.edu.cn
0000-0002-8214-1928

اعضای هیات تحریریه

دکتر کامبیز جهان بین

علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/index.php?id=S682
jahanbinshahroodut.ac.ir
023-32544021-260
0000-0002-5772-2501

دکتر فرامرز خدائیان چگنی

علوم و صنایع غذایی, استاد، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~khodaiyan
khodaiyanut.ac.ir
026-32814411
0000-0003-2384-4145

دکتر سلیمان عباسی

علوم و صنایع غذایی استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/sabbasifood
sabbasifoodmodares.ac.ir
021-48292321
0000-0003-1503-2227

دکتر محمدحسن عصاره

بیوتکنولوژی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

scientometric.areeo.ac.ir/MohammadHasan_Assare
asarehrifr-ac.ir
021-88915750
0000-0003-4383-2301

دکتر بابک قنبرزاده

علوم و صنایع غذایی استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ghanbarzadeh
ghanbarzadehtabrizu.ac.ir
041-33392032
0000-0002-1213-540X

دکتر آرش کوچکی

تکنولوژی مواد غذایی استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

koocheki.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
koochekium.ac.ir
051-38805768
0000-0003-4086-8886

دکتر جعفر محمدزاده میلانی

علوم و صنایع غذایی استاد، گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/J.Mohammadzadeh/
jmilanyyahoo.com
011-33822718
0000-0002-7568-983X

دکتر علی نصیرپور

علوم و صنایع غذایی دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

agri.iut.ac.ir/fa/people/2025
ali.nasirpouriut.ac.ir
031-33913385
0000-0003-3185-3797